Players

Název: Han-Dong, Liu
Přezdívka: Xsq
Původ: China
Xsq (Han-Dong, Liu)