Players

Název: Trần , Nhớ Thương
Přezdívka: SunSieu
Původ: Vietnam
SunSieu (Trần , Nhớ Thương )

Team:
Sky Gaming