Players

Název: Pham, Andrew
Přezdívka: Slooshi
Původ: North America
Slooshi (Pham, Andrew )

Team:
Team 8