Players

Název: Yu-Qi, Zhang
Přezdívka: Shark
Původ: Neznámý
Shark (Yu-Qi, Zhang)

Team:
Suning-S