Players

Název: Nguyen, Tran Tuong Vu
Přezdívka: QTV
Původ: Neznámý
QTV (Nguyen, Tran Tuong Vu)

Team:
QTV Gaming