Players

Název: Phạm Vũ, Khánh Toàn
Přezdívka: Qeo
Původ: Neznámý
Qeo (Phạm Vũ, Khánh Toàn)