Players

Název: Phung, Thien Nhan
Přezdívka: Nevan
Původ: Neznámý
Nevan (Phung, Thien Nhan)

Team:
QTV Gaming