Players

Název: Zhang, Tao
Přezdívka: HwQ
Původ: Neznámý
HwQ (Zhang, Tao)

Team:
Rogue Warriors Shark