Players

Název: Wang, Yu
Přezdívka: Fishball
Původ: China
Fishball (Wang, Yu)