Players

Název: Dong-Xu, Hang
Přezdívka: Alielie
Původ: China
Alielie (Dong-Xu, Hang)

Team:
Bilibili Gaming Junior